hersenvliesontsteking

honden encyclopedie > hersenvliesontsteking

door honden page profiel  Ilja & ***Sterre** Ilja & ***Sterre**

hersenvliesontsteking

Hersenvliesonsteking bij honden heeft 2 vormen. Deze die voorkomt uit infectie "infectueuze meningitis" of deze die voorkomt uit het eigen lichaam van de hond "immuungerelateerde meningitis".

De eerste vorm komt voor na bv. een ooronsteking, ... . Deze is de gevaarlijkste vorm en moet onmiddellijk behandeld worden. Ga langs bij je dierenarts als je merkt dat je hond koorts heeft, met zijn hoofd naar beneden loopt, sloom is en pijn heeft aan de nek of soms ook rug.

De 2de vorm is gelijkaardig qua symptomen, maar is minder gevaarlijk indien goed opgevolgd. Deze komt voor doordat het eigen immuun systeem van de hond zich tegen het lichaam keert en zo de onsteking doet onstaan. De behandeling hiervoor is een lange kuur van cortisonen. Eventueel meerdere herhalingen nodig.

Meningitis.;De reden waarom deze ontstekingsreactie zo plots verschijnt is onduidelijk. Er wordt op dit moment onderzocht of de ontsteking het gevolg is van genetische factoren die het immuunsysteem aansturen en of ze het gevolg kunnen zijn van het gebruik van herhaalde vaccinaties met multivalente levend verzwakte vaccins.  http://www.causus.be/doorverwijzing.cfm?Id=93


http://www.tollertales.nl/AM.htm

  Recognizing the signs of canine meningitis can help save a dog's life. Two Dogs image by ziggyhendry from Fotolia.com Erkenning van de tekenen van meningitis bij honden kan helpen redden van een hond het leven. Two Dogs beeld door ziggyhendry van Fotolia.com

  Canine meningitis is a serious health issue caused by bacterial or viral infections. Canine meningitis is een ernstige gezondheids- probleem veroorzaakt door bacteriële of virale infecties. Meningitis in dogs affects their brain and spinal cord, and it can be deadly. Meningitis bij honden van invloed op de hersenen en het ruggenmerg, en het kan dodelijk zijn. You should know about symptoms of canine meningitis. U moet weten over de symptomen van meningitis bij honden. If you are able to identify the symptoms you can help get a dog treated before the damage is irreversible. Als je in staat zijn om de symptomen die u kan helpen een hond behandeld voordat de schade is onomkeerbaar te identificeren.

High Fever Hoge koorts

  When a dog has meningitis, it will have a high fever. Wanneer een hond meningitis heeft, zal het een hoge koorts. If you notice your dog acting strangely, you should take his temperature. Als u merkt dat uw hond die vreemd genoeg, moet u zijn temperatuur. If you take the dog's temperature with a rectal thermometer, it should be between 100.5 and 102.5 degrees F. If you use an ear thermometer, a normal temperature is 100 to 103 degrees. Als je de hond temperatuur met een rectale thermometer, het moet tussen 100,5 en 102,5 graden Celsius Als u een oorthermometer, een normale temperatuur is 100 tot 103 graden. Anything higher than that could indicate meningitis. Iets hoger dan dat kan meningitis geven.

Sensitive to Touch Gevoelig voor aanraking

  One symptom of meningitis in dogs is a strong reaction to being touched. Een symptoom van meningitis bij honden is een sterke reactie om aangeraakt te worden. If you try to touch your dog and she has a weird reaction or backs away in pain, she may have meningitis. Als u probeert om uw hond te raken en ze heeft een rare reactie of ruggen weg in pijn, kunnen ze nog meningitis.

Decreased Appetite Verminderde eetlust

  When a dog feels sick, one of the first things to change is his appetite. Wanneer een hond voelt zich ziek, een van de eerste dingen te veranderen is zijn eetlust. A dog that suddenly has no interest in his food or treats may have meningitis. Een hond die plotseling geen belang heeft bij zijn eten of behandelt kan meningitis.

Stiff Limbs Stijve ledematen

  Meningitis affects a dog's limbs, which makes it hard for her to walk. Meningitis invloed van een hond ledematen, waardoor het moeilijk voor haar om te lopen. It can look like the limbs are stiff and unable to function properly. Het kan lijken op de ledematen zijn stijf en niet in staat om goed te functioneren. It can be particularly hard for a dog to move her neck, so she may hold her head to one side constantly. Het kan bijzonder moeilijk voor een hond om haar nek bewegen, dus ze kan haar hoofd te houden aan de ene kant voortdurend.

Muscle Spasms Spierspasmen

  Meningitis also causes a dog to experience muscle spasms. Meningitis veroorzaakt ook een hond om spierspasmen ervaring. You can physically see the muscles spasm at times. Je kunt fysiek zien de spieren spasmen op keer. It will look like there is twitching in the dog's limbs. Het eruit zal zien is er trekkingen in de ledematen van de hond.

Seizures Aanvallen

  Seizures in dogs are very hard to witness. Aanvallen bij honden zijn zeer moeilijk te getuigen. He will collapse and start frothing from the mouth. Hij zal instorten en beginnen schuimen uit de mond. The most important thing to do is try to protect his head from banging against the floor. De meest belangrijke ding om te doen is proberen om zijn hoofd te beschermen tegen bonken tegen de vloer. If your dog has a seizure, take him to the veterinarian immediately. Als uw hond een epileptische aanval, breng hem dan onmiddellijk naar de dierenarts. From there, the veterinarian will be able to do necessary tests to see if meningitis is the problem. Van daaruit zal de dierenarts kunnen doen nodige tests om te zien of meningitis is het probleem.

Confusion Verwarring

  A more subtle symptom of meningitis is confusion. Een meer subtiele symptoom van meningitis is verwarring. If your dog suddenly looks like she doesn't know where she is, it might be a sign of meningitis. Als uw hond plotseling ziet eruit alsof ze niet weet waar ze is, is het misschien een teken van meningitis.

Paralysis Verlamming

  Meningitis can cause paralysis of limbs. Meningitis kan veroorzaken verlamming van ledematen. A dog will suddenly not be able to walk or move. Een hond zal plotseling niet in staat om te lopen of te verplaatsen. This is a very serious problem, and you should take the dog to a veterinarian immediately. Dit is een zeer ernstig probleem, en je moet de hond onmiddellijk naar een dierenarts.Read more: De symptomen van meningitis bij honden | eHow.com http://www.ehow.com/list_6679048_symptoms-meningitis-dogs.html#ixzz1IXb2YKPy

 

Schrijf een artikel

Honden Encyclopedie: de encyclopedie over honden

Momenteel staan er 0 artikelen in de honden encyclopedie !
Om een artikel te kunnen schrijven moet je eerst eventjes inloggen !


De HondenPage maakt gebruik van cookies. Dit zorgt er voor dat onze website voor jou als bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en advertenties.info / verbergen en toestaan
^